Как червеите влияят на почвеното плодородие

Стотици години природата е “работила” за образуването на плодороден хумусен слой от почва, но човекът, със своята неразумна селскостопанска дейност изчерпва този слой в рамките на един човешки живот. В отсъствие на богата популация от почвени организми за 3-4 см. хунусен слой се изискват 500 до 1000 години. Но при благоприятни условия, дъждовните червеи, малките организми често пренебрегвани от много хора, могат да ускорят тези процеси за около само 5 години.
Много преди да се въведат земеделските техники и материали за обработка, дъждовните червеи са “изоравали” почвата, смесвали са слоевете и са градили хумуса в нея. Тяхното значение е било признато преди около 200 години
Обикновенните дъждовни червеи се наричат от биолозите с латинското име Лумбрикус терестис. Те са най-разпространение в тревните площи и влажните площи, по-рядко в киселите почви, и вариращи в широки граници в обработваемите земи. Но има и други фактори, оказващи влияние върху техния брой и разнообразие като почвена текстура, влага, температура и наличие на храна за тях. Най- разпространени са през пролетта и ранното лято.
Тези, които живеят основно в повърхностния почвен слой са принудени да мигрират в долните почвени хоризонти през лятото, когато настъпи засушаване. Благоприятно за тяхната миграция се оказва и разрохкването на почвата чрез механизирани обработки.

Как дъждовните червеи влияят на почвеното плодородие?
Това проличава при почви бедни на червеи – там опадалата растителна маса не може да се разгради и инкорпорира с почвата. Най-вече в 4 аспекта дъждовните червеи са полезни за селското стопанство:

chk_white  подобряват почвената структура;

chk_white  смесват и разрохкват почвата;

chk_white  прибавят и формират хумус;

chk_white  увеличават достъпността на хранителните вещества до растенията.

Каналите, прокарвани от тях увеличават почвената порьозност и аерация, подобряват дренажа и по-лесното проникване на вода. Подобряват почвената структура чрез формиране на нови агрегати. Секретирането на вещества от вътрешните им органи слепва почвените частици в агрегати, които спомагат за намаляване на ерозията. Те имат много по-дълготраен ефект за разлика от механичната оран и разрохкване на почвата.
Дъждовните червеи, правейки ходове в почвата, се хранят и със разлагащата се органична материя, която после изхвърлят под формата на фекалии в по-долните почвени хоризонти, а пренасят и почвени агрегати в обратна посока нагоре, осигурявайки добро разместване на почвата.

Как земеделската дейност се отразява на червеите?
Като индикатори на почвеното плодородие те са индикатор и на прилаганите методи на производство. Тяхната популация може да бъде увеличена или намалена при следните дейности:

chk_white  култивиране или механизирани обработки;

chk_white  засяване или засаждане;

chk_white  торене;

chk_white  използване на средства за растителна защита или пръскане.

Както бе отбелязано, по принцип те са повече в пасищата, отколкото в редовете с културни растения. Затова се препоръчва не само редово или окопно отглеждане на култури, но и включване на тревни смески в сеитбообръщението и смесени култури.

Варуването по принци увеличава тяхната популация, както и индиректно чрез азота в животинските торове, растителните остатъци или мулча, които снабдяват червеите с храна.

Повечето от пестицидите за растителна защита са токсични за червеите. Червеите могат да имат голяма роля при контрола на струпясването по ябълката, причинено от гъбата Venturia inequalis, която презимува в опадалите листа или гниещи плодове. Това може да се избегне чрез изгаряне на листата през есента или да се използва бордолезов разтвор, който обаче е също токсичен за червеите. Като по-евтино и ефикасно средство може да се използват червеи от сем. Lumbricus terrestris, koито завличат падналите листа и плодове към своите ходове, където ги подлагат на декомпозиция (един учен открива , че те могат да привлекат по този начин до 90% от опадалите листа в градината (Raw, 1962)).

Другите пестициди, които са смъртоносни за тях съдържат арсеник или медни компоненти, хлорпикрин, метил бромид, хлордан, хептахлор, форат, карбамидни инсектициди и др. Другите пестициди може да нямат такова действие, но могат да отровят птици или бозайници, които се хранят с червеи.

Колко червеи са необходими за да се увеличи почвеното плодородие?
Учени са пресметнали, че за всеки долар, инвестиран в червеите (напр. в Нова Зеландия) фермерите могат да очакват възвращаемост от 3,34 долара, увеличаване на стадото до 2,5 фуражни крави на хектар или увеличаване на продуктивността с 25-30%.

* Да се имат в предвид следните условия – те не се развиват в сухи, песъчливи и кисели почви и всички искат органична материя за храна.

Какви са другите начини за използване на червеите?
Могат да се използват за медицински цели при ревматизъм, треска или импотентност, за рибарите или като храна на птици. Те изискват органична материя за преработка и могат да паснат добре на отпадъците от индустрии като производството на бира, консерви, кланници или хартиени заводи. Много от домакинските отпадъци също биха могли да се преработват от червеите.

* Трябва да се запомни, че червеите не са “билка” за всяка нископлодородна почва – за да се подобрят почвите е нужно червеите да бъдат снабдени с достатъчно органична материя и влага, за да съградят отново почвата.